Sanat-Yönetim : Sanat Yönetimi

Özet

Toplumun yapısına bağlı olarak değişen sanat piyasası, bulunduğu sistem içerisinde, birçok sektör etrafında şekillenir. Bunlar, galeriler, müzayede şirketleri, müzeler, sanat fuarlan, bianeller v.b. dir. Sanat piyasası ile ilgili bu sektörün parçaları olan kurum ve düzenlemelerin ise en önemli temel taşı, doğru "sanat yönetimi"dir. Sanat yönetimi, çağdaş kültürel kurumlar ve yaratıcı sanat organizasyonlan oluşturabilmede büyük önem taşımaktadır ve içinde farklı alanları banndıran disiplinlerarası bir olgudur. Sanatın yönetilmesinde etkili bir ekip çalışması ve ekibin yapılanmış olması en önemli koşullardır. Kültür ve sanat organizasyonlannda başarılı girişimler yapmak ve bunlann devarnlılığını sağlayabilmek için özellikle küreselleşen dünyada, estetik duyarlılığın, kültür birikiminin, finans, pazarlama, işletme vb. temel ilkelerinin altyapı oluşturacak biçimde benimsenmiş olması gereklidir. Bu bağlamda yapılan çalışmada Sanat Yönetimi kavramsal açıdan değerlendirmeye alınmış ve ardından da sanat yönetiminin tarihsel gelişimi, dünyadaki ve Türkiye'deki güncel durumu irdelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye'de Sanat Yönetimi ile ilgili olarak yapılandınlmış birlik, dernek ve benzeri kurumlann varlığı sorgulanarak, devlet kurumlarının, üniversitelerin sanat ile ilgili bölümlerinde konunun ele almış biçimi göz önünde bulundurulmuş, "Sanat Yönetimi" olgusu pek çok açıdan incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Türkiye'deki sanat yönetiminin güncel yapısını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
 

,